JAVNA  OBJAVA  POZIVA  ZA SUDJELOVANJE

  U  POSTUPKU  SAVJETOVANJA  S  JAVNOŠĆU –

ODLUKA  O  VODNOM  REDARSTVU

 

Sukladno članku 81. Zakona o vodnim uslugama ( NN 66/19. ), Miholjački vodovod d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti vodno redarstvo i putem vodnih redara koji su radnici javnog isporučitelja vodnih usluga, provoditi nadzor nad primjenom odredbi o obvezi priključenja građevina na komunalne vodne građevine i sustav javne vodoopskrbe i odvodnje kao i nadzor nad pražnjenjem otpadnih voda iz individualnog sustava odvodnje, sve sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama i članku 77. stavak 1. i 5., članku 79. stavak 2. Zakona o vodama ( NN 66/ 19 ).

Nakon donošenja ove Odluke o vodnom redarstvu, navedene poslove na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga, obavljat će vodni redar Miholjačkkog vodovoda d.o.o.

U tom smislu Miholjački vodovod d.o.o. kao tijelo javne vlasti ovlašten je pokrenuti i provoditi upravni postupak, postupati i neposredno rješavati o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe, rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s propisima čiju primjenu nadzire, neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje vodno redarstvo.

Pravna ili fizička osoba protiv koje je pokrenut upravni postupak, dužna je postupiti po rješenju, a u protivnom čini prekršaj prema navedenim zakonima.

Cilj donošenja Odluke o vodnom redarstvu je provođenje odredbi zakona koje su usmjerene na učinkovitiji i neposredniji nadzor nad primjenom odredaba Zakona o vodnim uslugama i Zakona o vodama.

Odluka se temelji na Zakonu o vodnim uslugama, Zakonu o vodama i na odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18, 32/20 ) u dijelu koji  se odnosi na postupanje komunalnih redara.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 05. veljače do 06. ožujka 2021. godine.

 

  • Poziv na javno savjetovanjePreuzmi
  • Nacrt odluke o vodnom redarstvuPreuzmi
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanjuPreuzmi

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju prilikom donošenja ove Odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 06. ožujka 2021. godine, putem obrasca za sudjelovanje na savjetovanju, na adresu elektroničke pošte info@miholjacki-vodovod.hr ili na adresu Miholjački vodovod d.o.o., P. Radića 99, 31540 Donji Miholjac.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na Vaše primjedbe, sugestije, mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja Vaših prijedloga, izradit će se najkasnije do 06. travnja 2021. godine i sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) objaviti putem web stranice www.miholjacki-vodovod.hr.